Smile Central

Detail container background

Bullet iconทันตกรรมใส่ฟัน (Prosthodontic Dentistry)

การครอบฟัน และสะพานฟัน

การครอบฟัน ประกอบด้วยครอบฟันที่ครอบยึดบนฟันซี่ข้างเคียงเพื่อความมั่นคง และมีครอบฟันตัวลอย (pontic) เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ครอบฟัน เป็นวิธีการบรูณะฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียเนื้อฟันที่ดีออกไปมากเกินกว่าจะสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่นการอุดฟัน ควรทำ ครอบฟัน เพื่อคงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่ไว้และทดแทนส่วนที่สู ญเสียไป ในการทำ ครอบฟัน จำเป็นต้องกรอเนื้อฟันออกเพื่อการยึดติดของครอบฟัน

ครอบฟันมีหลายประเภท ได้แก่ ครอบฟันทั้งซี่ (Full Crown) และประเภทคลุมเพียงบางส่วน (Partial Crown)

ฟันที่รักษารากฟันมาแล้วส่วนใหญ่เนื้อฟันที่ดีจะเหลือน้อยและฟันจะเปราะบางกว่าปกติ ทำให้เกิดการแต่หักได้ง่าย จึงควรเสริมความแข็งแรงของฟันด้วยการทำครอบฟันร่วมกับการทำ เดือยฟัน (Post and Core)

ครอบฟันหรือการครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหายหรือการแตกหักต่างๆ อันเนื่องจากการสบฟันหรือตามกาลเวลา รวมถึงฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน และฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่มาก ให้ฟันมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้งาน ได้ดังเดิม ฟันที่ใช้ในการครอบฟันทำจากวัสดุเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันมาก จึงทำให้คงภาพลักษณ์และความมีเสน่ห์ดังเดิมของคุณได้ผู้ที่ควรรับการรักษา

  • การครอบฟันเหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันหักบริเวณปลายฟัน
  • ผู้ที่มีรูผุของฟันลึกและมีขนาดใหญ่ หรือมีการอุดฟันไว้แล้วซึ่งมีขนาดใหญ่และอุดมานานแล้ว ฟันที่มีการอุดมาเป็นเวลานานแล้วนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป โครงสร้างของฟันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ และหากมีรูผุเพิ่มขึ้น อาจทำให้การอุดฟันแบบทั่วไปมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ดังนั้นการครอบฟัน จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า เพื่อรักษาโครงสร้างของฟันเดิมไว้
  • ฟันที่ได้รับความเสียหายจนแตกหัก หรือมีการแตกหักใกล้บริเวณเส้นประสาท ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษารากฟันก่อนเข้ารับการักษาการครอบฟัน เพื่อป้องกันการแตกหักที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ หากพบว่าฟันมีการแตกหัก และไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดแรงกระแทกบริเวณฟันที่แตกหักมากเกินไป จนทำให้ฟันซี่นั้นมีความผิดปกติมากและแตกหักทั้งซี่ในที่สุด ในบางกรณีที่ฟันมีการแตกหรือหักจนไม่สามารถคงไว้ได้อาจต้องถอนฟันออก
Close sidebars