Smile Central

Detail container background

Bullet icon การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic Dentistry)

การรักษารากฟันเป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟัน หรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป


โดยในอดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรม เทคโนโลยีและเทคนิค รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟัน ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป


ข้อดีของการรักษาคลองรากฟัน
 • ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
 • ช่วยขจัดความเจ็บปวด
 • ช่วยป้องกันการแพร่ขยายบริเวณของการติดเชื้อ

ขั้นตอนของการรักษาคลองรากฟัน
 1. ขั้นตอนการวินิจฉัยและการเตรียมฟันเพื่อรับการรักษา
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์ฟิลม์เล็กเพื่อตรวจดูสภาพและรูปร่างของฟัน รวมถึงบริเวณที่มีการติดเชื้ออักเสบ
  • ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณนั้น
  • การเจาะเปิดโพรงฟันเพื่อตัดเนื้อฟันที่ติดเชื้อออกไป
 2. ขั้นตอนการทำความสะอาดคลองรากฟัน
  • การทำความสะอาดคลองรากฟันอาจทำมากกว่า 1 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยบางท่าน เพื่อความมั่นใจว่าโพรงรากฟันได้รับการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์
  • สำหรับผู้ป่วยบางท่าน ทันตแพทย์อาจทำการใส่ยาลงในคลองรากฟัน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลือ และป้องกันการกลับมาติดเชื้อ
 3. ขั้นตอนการอุดปิดโพรงรากฟัน
  • หลังจากโพรงรากฟันได้รับการฆ่าเชื้อแล้วนั้น ทันตแพทย์จะทำการอุดปิดโพรงรากฟัน
 4. ขั้นตอนการใส่เดือยฟันและครอบฟัน
  • ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วนั้นจะมีความแข็งแรงน้อยลง มีความเปราะบางมากขึ้น ดังนั้นการทำเดือยฟันและครอบฟันจึงมีความสำคัญ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงและช่วยปกป้องฟันซี่นั้น
 5. การดูแลความสะอาดฟันและช่องปาก และการเข้ารับการตรวจสภาพฟันทุก 6 เดือนหรือตามที่ทันตแพทย์นัดก็มีความสำคัญอย่างมาก ช่วยให้สามารถพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ
Close sidebars