Smile Central

Detail container background

Bullet icon สาเหตุที่ต้องจัดฟัน

เนื่องจากการเรียงตัวของฟันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นกับกรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนดซึ่งมีผลต่อขนาด รูปร่าง และความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน ได้แก่

  • ขนาดของฟัน ใหญ่หรือเล็กเกินไป
  • ขนาดของขากรรไกรไม่สมดุลกับขนาดฟัน
  • จำนวนฟันที่มี อาจมีฟันขาดหายไป หรือมีฟันเกิน
  • การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันหมุน ฟันล้มเนื่องจากถอนฟันออกไปเป็นเวลานาน
  • การสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันหน้าไม่สบกัน ฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน
  • นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ การกลืนโดยเอาลิ้นดุนฟัน การหายใจทางปาก การกัดหรือดูดริมฝีปาก
  • การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาอันควร
  • โรคทางระบบบางอย่าง เช่นโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ต่อมอดินอยด์โต
  • ลิ้นมีขนาดใหญ่กว่าปกติ

ตัวอย่างฟันที่ควรได้รับการจัดฟัน

ฟันซ้อนเก

ฟันห่าง

ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน

ฟันยื่น

ฟันสบเปิด (ฟันหน้าบน-ล่างไม่สบกัน)

ฟันสบลึก (ฟันหน้าล่างสบกระแทกเพดานปาก)

มีฟันถูกถอนไปหลายซี่ และต้องการใส่ฟัน

Close sidebars