Smile Central

Detail container background

Bullet iconอินวิสไลน์คืออะไร

การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์( Invisalign) คือ การจัดฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบสามมิติ (3D) โดยที่ทันตแพทย์จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ จะทำการวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรม Clincheck ซึ่งผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถเห็นพัฒนาการการเคลื่อนฟันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน ก่อนที่จะเริ่มมีการจัดฟันจริง

(นอกจากนี้ การใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ (Invisalign) จะช่วยให้ง่ายต่อการทำความสะอาดฟัน เนื่องจากเวลารับประทานอาหาร เราสามารถถอดอินวิสไลน์ออก แล้วแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก)

Close sidebars