Smile Central

Detail container background

Bullet icon หลักการทำงานของการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก

ก่อนหน้านี้เราจะพบว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปนั้น มีสามารถทำให้ฟันตรงและเรียงตัวกันอย่างสวยงาม โดยการใช้เหล็กและลวดเป็นตัวเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่ถูกต้องและสวยงาม ต่อมามีการพัฒนาแบรกเกต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดฟันด้วย แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยนวัตกรรมใหม่ “การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก” ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่จะทำให้คุณไม่รู้สึกถึงความแตกต่างขณะที่คุณจัดฟันอยู่ โดยคุณยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมภาพสามมิติ แสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันแต่ละขั้นตอนจากแรกเริ่มของการทำงาน ไปจนกระทั่งฟันเรียงตัวกันออกมาอย่างสวยงาม และเครื่องมือจัดฟันแบบใสนั้นจะทำงานตามขึ้นตอนต่างๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้นๆ หลักการทำงานจะคล้ายกับการการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานของเครื่องมือจัดฟันจะถูกควบคุมให้ทำงานไปพร้อมๆ กับระยะเวลาทที่กำหนดไว้ตามแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวิธีการที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบด้วย

Close sidebars